Podmienky používania

Podmienky ako dohoda medzi vami a P2P

Tieto Podmienky používania („Podmienky“) upravujú váš prístup k Platforme a využívaniu služieb poskytovaných Platformou.

Tieto Podmienky sú právne záväznou dohodou medzi vami a P2P. Ešte predtým ako začnete používať Platformu, ste povinný prečítať si tieto Podmienky. Registráciou na Platforme vyhlasujete, že ste si tieto Podmienky pozorne prečítali, súhlasíte s nimi bez výhrad, ste nimi viazaný, a zaväzujete sa dodržiavať ich, rovnako ako sa zaväzujete dodržiavať platné právo (Slovenskej republiky a štátu, v ktorom sa nachádzate) a dobré mravy a zaväzujete sa, že nebudete v súvislosti s používaním Platformy robiť žiadne úkony v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Podmienkami.

Prístup k Platforme a jej používanie je možné len pre osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony a sú oprávnené právne sa zaväzovať podľa podľa platných právnych predpisov. Registráciou na Platforme a jej použitím vyhlasujete a ručíte za to, že ste oprávnený Platformu používať.

Ak používate Platformu v mene nejakého subjektu, vyhlasujete a ručíte za to, že máte oprávnenie konať a zaväzovať tento subjekt a váš súhlas s Podmienkami bude považovaný za ich akceptovanie týmto subjektom.

Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nemôžete používať Platformu a registrovať sa na nej a v prípade, ak ste už registrovaný, ste povinný registráciu si zrušiť.

Zmeny a doplnenia

P2P si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia upraviť tieto Podmienky a akékoľvek iné dokumenty, ktoré sú tu uvedené odkazom. P2P vás bude informovať o zmenách Podmienok na Platforme, odoslaním správy alebo iným oznámením. Zmena alebo doplnenie Podmienok nadobúda (ak nie je uvedené inak) účinnosť jej zverejnením. Vaše ďalšie používanie Platformy po nadobudnutí účinnosti tejto zmeny alebo doplnenia považujeme za súhlas so zmenami a doplnením Podmienok. Ak so zmenou alebo doplnením nesúhlasíte, ste povinný ukončiť používanie Platformy a zrušiť si registráciu na nej.

Ochrana osobných údajov a cookies

Súčasťou týchto Podmienok sú aj Zásady ochrany osobných údajov obsahujúce informácie a upozornenia týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov a tiež Cookies pravidlá; ktoré, vyhlasujete, že ste si prečítali, súhlasíte s nimi a zaväzujete sa ich dodržiavať.

Pojmy a definície

„Člen“ znamená osobu, ktorá dokončí proces registrácie účtu na Platforme alebo osoba, ktorá podáva alebo prijme žiadosť prostredníctvom Platformy vrátane, ale nie výlučne, Profesionál a Zákazník. Členom môže byť fyzická osoba (podnikateľ aj nepodnikateľ), aj právnická osoba.

„Obsah“ znamená text, grafiku, obrázky, hudbu, software, audio, video, informácie alebo iné materiály, vrátane, ale nie výlučne informácií uvedených v profile užívateľa, dopytov na Pro Služby, ponúk, správ a ich vlákien, hodnotení, a ďalšie informácie alebo materiály dostupné na Platforme alebo prostredníctvom nej.

„Obsah P2P“ znamená, že všetok Obsah, ktorý P2P sprístupní na Platforme alebo prostredníctvom nej, vrátane akéhokoľvek Obsahu, ktorý je licencovaný od tretej strany, okrem Obsahu Užívateľa.

„Obsah Užívateľa“ znamená všetok Obsah, ktorý je poskytnutý, odoslaný, odovzdaný, uverejnený alebo prenášaný na Platforme alebo prostredníctvom nej akýmkoľvek Členom alebo iným užívateľom Platformy, vrátane fotografií, profilových informácií, opisov, príspevkov, recenzií a platieb prostredníctvom Platformy, s výnimkou Obsahu P2P.

„P2P“ znamená spoločnosť People2People, s.r.o., Suché mýto 6, 811 03 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 51 225 221, niekedy aj v gramatickom tvare „my“ a od neho odvodených gramatických tvaroch (napr. „nás“, „nášho“, a pod.).

„Platforma“ znamená všetky webové stránky P2P, mobilné alebo iné aplikácie, softvér, procesy a akékoľvek iné služby poskytované zo strany alebo prostredníctvom P2P.

„Pro Služby“ sú služby uvedené, ponúkané alebo poskytované Profesionálmi alebo vyhľadávané, žiadané alebo prijaté Zákazníkmi prostredníctvom Platformy.

„Profesionál“ znamená Člena, ktorý je registrovaný na zasielanie cenových ponúk na Pro Služby, posiela ponuky na Pro Služby alebo inak používa Platformu na ponúkanie, poskytovanie Pro Služieb, príjem platby za Pro Služby alebo uľahčenie poskytovania Pro Služieb.

„Spoločný Obsah“ znamená Obsah Užívateľa a Obsah P2P spoločne.

„Účet“ znamená účet užívateľa na Platforme, chránený heslom, vytvorený užívateľom registráciou na Platforme, na základe ktorého sa užívateľ stáva Členom.

„Zákazník“ znamená Člena, ktorý je registrovaný na prijímanie cenových ponúk na Pro Služby, požiada o ponuky Pro Služieb, alebo inak používa Platformu na prijímanie, platenie, kontrolu alebo uľahčenie prijatia Pro Služieb.

Vyhlásenia Profesionála

Registráciou alebo používaním Platformy na poskytovanie, uverejňovanie alebo poskytovanie Pro Služieb, Profesionál vyhlasuje a ručí za to, že je oprávnený na poskytovanie Pro Služieb a spĺňa všetky podmienky na poskytovanie Pro Služieb podľa platného práva územia, v ktorom ponúka a poskytuje Pro Služby.

Profesionál vyhlasuje a ručí za to, že vo vzťahu k P2P nie je spotrebiteľom podľa Občianskeho zákonníka, ani podľa zákona o ochrane spotrebiteľa, ani podľa iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Vyhlasuje, že Platformu používa a Pro Služby poskytuje v rámci svojej podnikateľskej alebo obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania, alebo na základe iných oprávnení, v súlade s platným právom. Profesionál berie na vedomie, že vzťah medzi P2P a Profesionálom nie je vzťahom spotrebiteľským, nie je spotrebiteľskou zmluvou, pričom ale vzťah medzi Profesionálom a Zákazníkom môže byť vzťahom medzi podnikateľom a spotrebiteľom a zaväzuje sa preto (tam kde uzavrie so Zákazníkom spotrebiteľskú zmluvu) dodržiavať ustanovenia o ochrane spotrebiteľa a plniť si všetky povinnosti voči spotrebiteľovi, ktoré mu platné právo ukladá.


P2P nie je poskytovateľom Pro Služieb. Profesionál berie na vedomie a súhlasí s tým, že registráciou a vytvorením užívateľského účtu na Platforme iba dostane možnosť používať Platformu na prístup k Zákazníkom a používanie Platformy nezaručuje, že si Užívateľ od neho aj skutočne objedná Pro Službu.


Profesionál berie na vedomie a súhlasí s tým, že vo vzťahu k P2P je nezávislým subjektom, zákazníkom a zmluvnou stranou P2P a že nie je zamestnancom P2P, ani jeho spolupracovníkom, spoločným podnikom, zástupcom ani agentom. P2P nekontroluje a nemá právo kontrolovať Pro Služby poskytované Profesionálom (ani ich kvalitu) Zákazníkovi, s výnimkou prípadov, ktoré sú v Podmienkach výslovne uvedené.

Profesionál je sám zodpovedný za plnenie všetkých právnych (napr. daňových) a iných povinností súvisiacich s poskytovaním Pro Služieb na Platforme alebo prostredníctvom nej.


P2P môže, spôsobom a v rozsahu podľa platného práva, získavať verejne dostupné informácie týkajúce sa Profesionála, a môže obmedziť, blokovať, pozastaviť, deaktivovať alebo zrušiť Účet Profesionála na základe výsledkov takejto kontroly.


Registrácia a používanie Účtu

Užívatelia môžu pristupovať k Platforme bez registrácie Účtu, avšak na prístup k určitým funkciám Platformy je nutné vytvoriť si Účet.

Súhlasíte s poskytnutím presných, aktuálnych a úplných informácií počas procesu registrácie a vo všetkých ostatných prípadoch, keď používate Platformu, a zaväzujete sa aktualizovať informácie, aby boli vždy presné, aktuálne a úplné.

Máme plné právo na základe vlastného uváženia odmietnuť alebo neumožniť vám registráciu a vytvorenie Účtu na Platforme.

Váš Účet je súkromný a nesmie ho používať nikto okrem vás. Ste výhradne zodpovední za zabezpečenie hesla do vášho Účtu. Za všetku činnosť, ktorá sa vyskytuje vo vašom Účte, ste výlučne zodpovední a o akomkoľvek neoprávnenom použití vášho Účtu ste povinný bezodkladne informovať P2P. P2P nezodpovedá za žiadnu ujmu spôsobenú neoprávneným použitím vášho Účtu. Bez ohľadu na vyššie uvedené, môžete byť za takéto neoprávnené použitie zodpovední za ujmu spôsobenú P2P alebo tretím osobám.

Ak vaše zariadenie, prostredníctvom ktorého pristupujete na Platformu a Účet používa viac osôb, ste výlučne zodpovední za to, že sa pri skončení používania Platformy z Účtu odhlásite, aby žiadna iná osoba nemohla používať Platformu pod vašou identitou.

Váš Účet je majetkom P2P, jeho obsah a všetky práva s ním spojené sú neprenositeľné a neprevoditeľné, nededia sa a viažu sa výlučne na vašu osobu.

Stručná charakteristika služieb poskytovaných Platformou

Platforma predstavuje službu v podobe virtuálneho trhoviska vo vašom zariadení, na ktorom sa spája dopyt užívateľa po práci, službe a/alebo tovare s ponukou iného užívateľa, ktorý takúto prácu, službu a/alebo tovar ponúka. Platforma umožňuje jednoduchú a rýchlu komunikáciu takýchto užívateľov, umožňuje zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty práce, služieb a tovaru.

Zákazník na Platforme zadáva svoje požiadavky (dopyt) na prácu, službu a/alebo tovar, komunikuje s Profesionálom, prijíma riešenia, navrhuje a schvaľuje termín dodania a výšku odmeny a pod. Profesionál na Platforme ponúka svoje práce, služby a/alebo tovary, reaguje na dopyt Zákazníka, komunikuje so Zákazníkom, ponúka riešenia, navrhuje a dohaduje termín dodania a výšku odmeny a pod.

Na základe dopytu užívateľa Platforma automatizovane informuje Profesionálov o novom dopyte a za odplatu sprostredkováva Profesionálom kontakt na Zákazníka s dopytom. Reakcia a zaslanie ponuky Zákazníkovi je na výlučnej voľbe Profesionála a výber Profesionála je výlučnou voľbou Zákazníka, rovnako tak je výlučne na Zákazníkovi a Profesionálovi, či uzavrú zmluvu a za akých podmienok. Odmena za dodanie práce, služby a/alebo tovaru je určená dohodou medzi Zákazníkom a Profesionálom, P2P do zmluvy medzi Zákazníkom a Profesionálom nezasahuje a nemá na jej uzavretie a podmienky v nej uvedené, žiaden vplyv a nezodpovedá za ne. Platforma tiež nezabezpečuje realizáciu plnení medzi Zákazníkom a Profesionálom a nevstupuje do právneho ani iného vzťahu medzi nimi. Účelom Platformy je výlučne sprostredkovane kontaktu medzi Zákazníkom a Profesionálom, a to na základe dopytu Zákazníka a ponuky Profesionála a tiež umožnenie dôvernej komunikácie medzi Zákazníkom a Profesionálom (vo forme chatu) a vzájomné hodnotenie Zákazníka Profesionálom a naopak, po dodaní práce, služby a/alebo tovaru, a zverejnenie hodnotenia na Platforme.

Používanie Platformy

Používanie Platformy je povolené len na účely uvedené v týchto Podmienkach. Používanie na iný účel je bez nášho súhlasu zakázané. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nemáte právo na žiadnu odplatu za jej používanie ani za pridávanie Obsahu na Platformu.

Akékoľvek vaše otázky, pripomienky, návrhy, nápady, námety alebo iné informácie o Platforme alebo službách ňou alebo jej prostredníctvom poskytovaných, ktoré nám budete adresovať, sa môžu stať majetkom P2P a môžeme ich využiť v rozsahu Licencie k Obsahu Užívateľa.

Licencia na používanie Platformy

V súlade s týmito Podmienkami vám P2P udeľuje obmedzenú, nevýhradnú, odvolateľnú, neprevoditeľnú a nedeliteľnú licenciu na reprodukciu a zobrazovanie Spoločného Obsahu (s výnimkou akéhokoľvek zdrojového kódu softvéru) výhradne na vaše osobné a nekomerčné použitie a len v súvislosti s vaším prístupom k Platforme a účasťou na nej.

Nie ste oprávnení na iné použitie Spoločného Obsahu, najmä nesmiete používať, kopírovať, upravovať, meniť, vytvárať odvodené diela, distribuovať, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať alebo inak využívať Platformu alebo Spoločný Obsah, s výnimkami výslovne povolenými týmito Podmienkami. Platforma a Spoločný Obsah sa vám poskytujú „tak ako sú“. Ak si stiahnete alebo vytlačíte kópiu Spoločného Obsahu, musíte ponechať všetky upozornenia na autorské práva a iné vlastnícke práva, ktoré sú na ňom obsiahnuté.

Obsah Užívateľa

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste výlučne zodpovední za celý Obsah Užívateľa, ktorý sprístupníte na Platforme alebo prostredníctvom nej. Preto vyhlasujete a ručíte, že: (a) ste výlučným a jediným vlastníkom všetkého Obsahu Užívateľa, ktorý sprístupníte na Platforme alebo prostredníctvom nej, alebo máte všetky práva, licencie, súhlasy a povolenia, ktoré sú potrebné na sprístupnenie Obsahu Užívateľa ako je uvedené v týchto Podmienkach; a (b) ani Obsah Užívateľa ani vaše používanie Obsahu Užívateľa alebo jeho používanie zo strany P2P na Platforme alebo prostredníctvom nej neporušuje práva tretej osoby (napr. patent, autorské práva, ochranné známky, obchodné tajomstvo, alebo iné práva týkajúce sa vlastníctva alebo duševného vlastníctva tretích strán alebo osobnostné či iné práva) ani platné právo. Súhlasíte s tým, že P2P môže (avšak nie je povinná) kontrolovať, upraviť, zablokovať a / alebo zmazať váš Obsah Užívateľa, a že zostáva vašou výlučnou zodpovednosťou sledovať váš Obsah Užívateľa a zabezpečiť, aby bol taký Obsah Užívateľa v súlade s týmito Podmienkami.

P2P si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia odstrániť alebo zamedziť prístup k Obsahu Užívateľa, ktorý podľa nášho vlastného uváženia považujeme za neprípustný z akéhokoľvek dôvodu, v rozpore s týmito Podmienkami alebo platným právom, alebo inak škodlivým pre Platformu alebo jej užívateľov , alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

Licencia k Obsahu Užívateľa

Tým, že sprístupníte akýkoľvek Obsah na Platforme alebo prostredníctvom nej, udeľujete tým P2P celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú, nevýhradnú, prevoditeľnú, bezplatnú licenciu s právom udeľovať sublicencie a postupovať licenciu, a to na všetky známe spôsoby použitia Obsahu Užívateľa (najmä, avšak nie výlučne kopírovať, upravovať, distribuovať, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne vykonávať, verejne prenášať, vysielať, zobrazovať a inak využívať takýto Obsah Užívateľa), podľa nášho uváženia. Licencia trvá aj po zrušení Platformy alebo vášho Účtu na nej.

Zákazy

Ako užívateľ Platformy nesmiete (okrem iných zákazov uvedených v Podmienkach):

 • použiť Účet inej osoby,
 • sa pri používaní Platformy vydávať za inú osobu, vytvárať viac ako jeden Účet (okrem prípadov oprávneného konania za viacero iných osôb),
 • uverejňovať Obsah obsahujúci vulgarizmy, obscénnosti, vyhrážky a osobné útoky voči užívateľom alebo iným osobám, Obsah propagujúci, podnecujúci alebo obhajujúci potláčanie základných práv a slobôd, násilie, fanatizmus, rasizmus, diskrimináciu, hanobenie skupín obyvateľstva, rasovú, jazykovú, pohlavnú, náboženskú, politickú, sociálnu, národnostnú a etnickú neznášanlivosť, nenávisť ku konkrétnym ľuďom alebo ku skupinám obyvateľov, najmä k etnickým alebo náboženským skupinám, ani žiadny iný Obsah v rozpore s platným právom,
 • uverejňovať Obsah, ktorý obsahuje neoverené, zavádzajúce, klamlivé, nepravdivé alebo pravdu skresľujúce informácie alebo akékoľvek iné (aj pravdivé) údaje, ktoré sú alebo by mohli byť spôsobilé privodiť ujmu iným osobám (napr. v dôsledku poškodenia ich dobrého mena, povesti a pod.),
 • uverejňovať Obsah majúci charakter spamu, hoaxu alebo warezu,
 • uverejňovať Obsah obsahujúci informácie o osobných údajoch inej osoby,
 • uverejňovať Obsah s rovnakým (duplicitným), nezrozumiteľným alebo nezmyselným obsahom,
 • uverejňovať Obsah obhajujúci alebo navádzajúci k porušovaniu platného práva, dobrých mravov alebo týchto Podmienok,
 • uverejňovať Obsah odkazujúci na iné internetové stránky nesúvisiace s obsahom Platformy a/alebo na internetové stránky či služby konkurenčné voči Platforme,
 • narúšať alebo poškodzovať Platformu ani sa o to pokúšať,
 • uverejňovať či používať softvérové vírusy alebo akékoľvek iné počítačové kódy, súbory alebo programy, ktoré môžu ohroziť, prerušiť, obmedziť alebo zastaviť poskytovanie služieb poskytovaných Platformou,
 • vytvárať alebo zrkadliť Platformu ani jej časť,
 • používať verejné proxy servre a iné anonymizačné služby, ktoré môžu byť zneužité k útoku na Platformu,
 • používať automatické skripty pre zber informácií alebo inak pôsobiť na prevádzku Platformy,
 • zbierať e-mailové adresy alebo iné kontaktné informácie od užívateľov Platformy za akýmkoľvek účelom,
 • žiadnym spôsobom ohrozovať ani poškodzovať P2P a náš názov a povesť,
 • ponúkať alebo propagovať tovar, služby a prácu, spadajúce do sytému sieťového predaja a multi-level marketingu alebo do sieťového predaja poistenia, finančných produktov a poradenstva,
 • ponúkať alebo propagovať tovar, služby a prácu, ktorých ponuka je zakázaná alebo obmedzená platným právom (napr. reklama liekov, ponuka nelegálnej práce, reklama zbraní a pod.),
 • používať Platformu spôsobom porušujúcim platné právo, dobré mravy alebo tieto Podmienky, alebo inak v súvislosti s jej používaním porušiť platné právo, dobré mravy alebo tieto Podmienky,
 • obchádzať vyššie uvedené zákazy.

Poplatky a daňové povinnosti

Používanie Platformy pre všetkých Členov je bezplatné, s výnimkou určitých služieb pre Profesionálov, pri ktorých je výslovne uvedené, že podliehajú platbe. 

Samotné poskytovanie Pro Služieb a platobný styk medzi Profesionálom a Zákazníkom je realizovaný mimo Platformy, mimo dosah P2P. Ani naše služby, ani Pro Služby, ani platby za ne nepodliehajú definícii platby v rámci aplikácie.


P2P je oprávnená podľa vlastného a výhradného uváženia určovať všetky parametre (vrátane ceny, časového obmedzenia, rozsahu, charakteru a pod.) služieb pre Profesionálov, ktoré podliehajú poplatkom, pričom o nich budete informovaní pred ich kúpou. Takéto oznámenie, spoločne s výškou platby a ďalšími podmienkami bude Profesionálovi sprístupnené predtým, ako sa takúto platenú službu rozhodne prijať alebo odmietnuť.

Kredity a projekty.

Profesionálom môžu byť účtované poplatky za poskytovanie určitých služieb, vrátane, avšak nie výlučne, poskytovania možnosti dostať sa do výberu Profesionálov, z ktorých si Zákazník, ktorý má záujem o Pro Služby, bude môcť vybrať konkrétneho Profesionála, ktorý mu Pro Služby poskytne (ďalej len „projekt“). Projekt neznamená, že Profesionál získa garanciu poskytnutia Pro Služby Zákazníkovi, projekt resp. jeho získanie znamená len to, že Profesionál sa dostane do výberu Profesionálov, z ktorých si Zákazník môže, ale nemusí vybrať toho, ktorý mu poskytne Pro Službu. Platené služby môžu mať rôznu formu, napríklad formu kreditov.

Platnosť kreditov je časovo obmedzená, pričom o dobe platnosti bude Profesionál oboznámený pred ich nákupom.


Profesionál berie na vedomie a vyhlasuje, že súhlasí s tým, že P2P nezodpovedá za a negarantuje správnosť určenia hodnoty projektu, P2P uvádza len predpokladanú predbežnú hodnotu projektu, ktorá je orientačná a môže sa líšiť od skutočnej. To isté platí pre uvádzanie počtu a hodnoty potenciálnych zákaziek/projektov, ktoré môže Profesionál získať.


P2P môže, ale nemusí, na základe vlastného uváženia poskytnúť Profesionálovi bonus ku kreditom. Ustanovenia týchto Podmienok o kreditoch platia aj pre bonusy, ak nie je uvedené v Podmienkach alebo na Platforme inak. Na bonus nemá Profesionál žiadny nárok.


Spracovanie platieb.

V súvislosti s poplatkami Profesionálom budeme automaticky používať vami zvolený spôsob platby, ktorý si môžete kedykoľvek zmeniť vo vašich nastaveniach na Platforme. Ak ako Profesionál chcete používať Platformu, musíte mať nastavený aspoň jeden platný spôsob platby. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nemôžeme účtovať vami predvolený spôsob platby, súhlasíte s tým, že môžeme použiť akýkoľvek iný spôsob platby spojený s vaším Účtom. Ak sa vaše platobné informácie zmenia, poskytovateľ vašej platobnej karty nám môže poskytnúť aktualizované informácie o vašej platobnej karte. Tieto nové informácie môžeme použiť, aby sme zabránili prerušeniu našich služieb a vašich Pro Služieb. Ak nedokážeme spracovať predvolený spôsob platby, pokúsime sa spracovať akékoľvek ďalšie spôsoby platby spojené s vaším Účtom v poradí, v akom boli naposledy poskytnuté, použité alebo aktualizované na Platforme a spracuje sa

naposledy poskytnutý, použitý alebo aktualizovaný platný spôsob platby ako prvý.


Na spracovanie platieb využívame služby tretej strany. Údaje o vašej platobnej karte nespracúvame, tieto sú spracúvané treťou stranou za účelom realizácie platby. 


Súhlasíte s tým, že zaplatíte všetky príslušné poplatky, na ktoré ste ako Profesionál povinný, bez ohľadu na to, či máte aktívny Účet. Ak neuskutočníte platbu riadne a včas, alebo ak P2P z akéhokoľvek dôvodu nemôže zúčtovať vašu platobnú kartu alebo iný spôsob platby, P2P si vyhradzuje všetky práva, ktoré sú podľa platného práva oprávnené na vymáhanie platby a všetky vzniknuté náklady, výdavky a poplatky súvisiace s uplatnením práva na poskytnutie platby. Ak poplatok nie je zaplatený včas alebo ak nedokážeme spracovať vašu transakciu pomocou poskytnutého spôsobu platby, vyhradzujeme si právo ukončiť alebo pozastaviť váš Účet.


Akékoľvek platby voči P2P sú pevné, nevratné a bez nároku na akúkoľvek (úplnú či čiastočnú) refundáciu či kompenzáciu, a to aj v prípade, ak nie sú spotrebované za služby poskytované Platformou a/alebo P2P. Ak svoj Účet kedykoľvek zrušíte, nedostanete žiadnu refundáciu prípadného zostatku na ňom. To isté platí, ak váš účet zrušíme my z dôvodu vášho porušenia týchto Podmienok.


Dane.

Poplatky a platby požadované podľa týchto Podmienok môžu byť uvádzané bez všetkých daní, ciel, odvodov, transakčných nákladov a pod. (spoločne ako „dane“), avšak určité jurisdikcie môžu vyžadovať, aby sme od vás vyberali dane v súvislosti s nákupom, platbou, prístupom alebo používaním služieb, ktoré podliehajú poplatkom. V takomto prípade ste ako Profesionál zodpovedný za plnenie všetkých povinností spojených s daňami a znášate dane spojené s nákupom, platbami, prístupom k službám Platformy, ktoré podliehajú poplatkom. Rovnako potvrdzujete, že P2P môže určiť vašu príslušnú jurisdikciu na daňové účely, ktorú považuje za správnu alebo ako to vyžaduje právny poriadok, a súhlasíte, že nám zaplatíte akékoľvek dane, ktoré zahrnieme do vašej faktúry. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste ako Profesionál sám zodpovedný za plnenie všetkých daňových a prípadných iných povinností súvisiacich s poskytnutím platby voči P2P a že neposkytujeme a neponúkame konkrétne daňové poradenstvo Členom Platformy, ani Zákazníkom, ani Profesionálom.


Komunikácia.

Výslovne súhlasíte s tým, že všetka komunikácia týkajúca sa platieb a poplatkov bude uskutočnená elektronicky, najmä v rámci Platformy samotnej. Súhlasíte s tým, že všetky oznámenia a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, spĺňajú všetky zákonné požiadavky, aby takáto komunikácia bola považovaná za písomnú. Súhlasíte s tým, že môžeme ukladať takúto komunikáciu, aby zostala prístupná v nezmenenej podobe. 


Spory medzi užívateľmi

Platforma umožňuje hodnotenie Profesionálov pri poskytovaní ich Pro Služieb Zákazníkmi a tiež hodnotenie Zákazníkov Profesionálmi. Prípadné spory medzi užívateľmi teda môžu prirodzene vzniknúť, avšak súhlasíte a beriete na vedomie, že P2P nemá žiadnu povinnosť zapojiť sa do akéhokoľvek sporu medzi užívateľmi navzájom alebo medzi užívateľmi a tretími osobami. Naše právo do takýchto sporov zasahovať a/alebo pokúšať sa o ich urovnanie zostáva týmto nedotknuté.

Ochrana autorských práv

Rešpektujeme duševné vlastníctvo a s tým súvisiace práva iných osôb a vy sa zaväzujete robiť to isté. Zaväzujete sa dodržiavať a rešpektovať autorské práva a v prípade ak to porušíte alebo budeme mať dôvodné podozrenie z takéhoto porušenia či ohrozenia, môžeme vám kedykoľvek zrušiť, blokovať Účet alebo prerušiť prístup k nemu.

Ak si myslíte, že vaše práva duševného vlastníctva boli porušené, kontaktujte nás.

Nezávislosť P2P a Platformy

P2P ani Platforma neuprednostňuje žiadneho užívateľa, Zákazníka ani Profesionála a P2P nie je zmluvnou stranou dohôd medzi užívateľmi, Zákazníkmi a Profesionálmi navzájom. Používaním Platformy nevzniká medzi jej Členmi a P2P žiaden spoločný podnik, partnerstvo, ani akýkoľvek pracovnoprávny či iný vzťah (s výnimkou zmluvného vzťahu vytvoreného týmito Podmienkami). P2P ani Člen Platformy neriadi ani nekontroluje aktivity toho druhého a nemôže preberať práva ani povinnosti v mene toho druhého. Členovia sú povinní poskytnúť P2P úplné, aktuálne a presné informácie P2P a hoci P2P môže vykonávať ďalšie kontroly za účelom zistenia a overenia identity užívateľa, nie je povinná tak robiť a nie je zodpovedná za overenie identity, dôveryhodnosť a konanie užívateľa Platformy. Rovnako tak P2P nenesie zodpovednosť za to, že Profesionál spĺňa všetky právne požiadavky a podmienky na poskytovanie Pro Služieb a nezodpovedá za jeho dôveryhodnosť a konanie. Akékoľvek informácie o Členovi uvedené na Platforme sú uvedené bez záruky, pričom prijímate vlastné rozhodnutia o totožnosti a vhodnosti iných osôb, s ktorými sa prostredníctvom Platformy kontaktujete alebo s nimi komunikujete a nesiete za to plnú zodpovednosť. P2P nie je zodpovedná za žiadne škody alebo ujmy spôsobené vašimi interakciami s ostatnými užívateľmi.

Obsah môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ponuky alebo iné udalosti / aktivity, ktoré P2P nevlastní ani nekontroluje. Neschvaľujeme ani nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek takéto odkazy a ak k nim pristupujete, robíte tak na vlastné riziko.

Používaním Platformy beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že akýkoľvek nárok, ktorý budete mať v súvislosti s konaním iných užívateľov alebo tretích osôb, bude obmedzený len na nárok voči takémuto užívateľovi alebo osobe a nebudete takýto nárok uplatňovať voči P2P.

Sankcie za porušenie Podmienok

P2P môže, okrem iných práv uvedených v týchto Podmienkach a nárokov prislúchajúcich jej podľa platného práva, podľa vlastného uváženia podniknúť akékoľvek kroky povolené právom v prípade vášho porušenia týchto Podmienok alebo akýchkoľvek iných pravidiel alebo dohôd medzi vami a P2P vrátane, nie však výlučne: odstrániť Obsah Užívateľa, obmedziť váš prístup k Účtu, zrušiť váš Účet, zrušenie vašich ponúk Pro Služieb a / alebo dopytov po Pro Službách, zamedzenie prístupu k Platforme, spolupráca s orgánmi činnými v trestnom konaní a spolupráca s inými orgánmi v iných konaniach.

Obmedzenie prístupu a zrušenie Účtu

Podľa vlastného uváženia môžeme kedykoľvek rozhodnúť o obmedzení, blokovaní, pozastavení, deaktivácii alebo zrušení vášho Účtu úplne alebo čiastočne, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že v takomto prípade nebudete mať nárok na akúkoľvek kompenzáciu, že to môže mať za následok obmedzenie alebo zrušenie vášho prístupu k Platforme a tiež že naše rozhodnutie môžeme oznámiť ostatným užívateľom, a môžeme im oznámiť aj dôvod nášho rozhodnutia. Prístup k Platforme a / alebo zrušiť Účet si môžete aj sami. Upozorňujeme, že ak je váš Účet zrušený, nemáme povinnosť odstrániť alebo vrátiť vám akýkoľvek Obsah, ktorý ste na Platformu pridali.

Orgán dozoru a ochrana spotrebiteľa

Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.

Zákazník, ak je spotrebiteľom, má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov, počas ktorého spolupracuje s týmto subjektom v záujme rýchleho vyriešenia sporu. V prípade cezhraničného sporu má právo obrátiť sa na Európske spotrebiteľské centrum, ktoré mu poskytne adresu na doručovanie, elektronickú adresu alebo telefonický kontakt na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý je príslušný na riešenie sporu. Možnosti a podmienky alternatívneho riešenia sporov upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na internetovej adrese http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr, ktoré zároveň vedie zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov a tiež na internetovej adrese http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi, ktorá je jedným zo subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu je možné podať aj prostredníctvom platformy umiestnenej na internetovej adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Zákazník, ak je spotrebiteľom, môže kedykoľvek odstúpiť od týchto Podmienok, a to zrušením registrácie na Platforme, čo však bude mať za následok nemožnosť jej ďalšieho používania.

Rozhodné právo a súd

Tieto Podmienky a vzťahy medzi vami a P2P sa budú riadiť ustanoveniami slovenského právneho poriadku, s vylúčením jeho kolíznych noriem. Súhlasíte s tým, aby akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý medzi vami a P2P môže vzniknúť, bol riešený na slovenskom súde, miestne príslušnom podľa adresy sídla P2P.

Zbavenie sa zodpovednosti

Vaše používanie Platformy, Pro Služieb a/alebo Obsahu Platformy je na vaše výlučné riziko a zodpovednosť. Rovnako tak vaša komunikácia a plnenie si záväzkov voči ostatným užívateľom Platformy je na vaše výlučné riziko a zodpovednosť.

Platforma je poskytovaná „tak ako je“ a P2P neposkytuje žiadne záruky v súvislosti s jej používaním a obsahom Platformy a žiadnu zodpovednosť za nepretržitú funkčnosť, bezchybnú činnosť a zabezpečenie služieb poskytovaných Platformou alebo prostredníctvom Platformy, ani za prípadné prerušenie alebo skončenie poskytovania služieb Platformy, pričom tak môžeme urobiť kedykoľvek s okamžitou účinnosťou, bez uvedenia dôvodu, a to i bez oznámenia.

P2P nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu či ujmu, ktorá by užívateľovi Platformy mohla byť spôsobená v súvislosti s používaním Platformy.

P2P nenesie zodpovednosť za to, či údaje o užívateľoch Platformy sú úplné, presné a/alebo aktuálne, ani za to, či pod identitou Člena vystupuje skutočne osoba, ktorej údaje sú uvedené v Účte. Za tieto skutočnosti zodpovedá užívateľ a Člen Platformy, ktorý tam tieto údaje pridal. Rovnako P2P nezodpovedá za to, či Profesionál je skutočne oprávnený na poskytovanie Pro Služieb a či spĺňa všetky podmienky a predpoklady na poskytovanie Pro Služieb, za toto nesie zodpovednosť Profesionál. Rovnako tak P2P nie je zodpovedný za plnenie daňových a iných právnych povinností Členmi Platformy.

Vzhľadom na povahu internetu nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť ani ochranu údajov, ktoré nám poskytujete prostredníctvom internetu, ani za ich kontrolu a to, ako používajú vaše údaje získané od vás ostatní užívatelia Platformy, preto by ste mali byť opatrní pri výbere informácií, ktoré umiestňujete na Platforme. Rovnako tak sa to týka komunikácie medzi jednotlivými Členmi Platformy.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť Obsah Užívateľa umiestnený užívateľom na Platformu (najmä, avšak nie výlučne nie je P2P zodpovedná za obsah a zverejnenie hodnotenia Člena Platformy pridaného iným Členom). Nezodpovedáme teda ani za akékoľvek následky, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku protiprávnosti Obsahu Užívateľa. Keďže máme záujem na súlade Obsahu umiestneného na Platforme s platným právom, súhlasíte a zaväzujete sa, že nebudete na Platformu umiestňovať žiadny Obsah Užívateľa, ktorý je alebo by mohol byť v rozpore s platným právom, dobrými mravmi a týmito Podmienkami,

Nakoľko nemáme možnosť kontrolovať súlad tovarov, služieb a prác, ktoré su predmetom ponuky Pro Služieb Profesionálov, s platným právom, nenesieme zodpovednosť za Pro Služby, ponuky Profesionálov a ich realizáciu a za plnenie záväzkov Profesionálov podľa dohody so Zákazníkom a v súlade s platným právom. Na druhej strane nezodpovedáme ani za Zákazníka a súlad jeho dopytu s platným právom, ani za plnenie záväzkov Zákazníkov podľa dohody s Profesionálom a v súlade s platným právom.

Kontrola a administrácia Obsahu

Beriete na vedomie, že P2P nie je povinná, ale má právo: (a) monitorovať alebo prehliadať Obsah Užívateľa, a/alebo (b) požadovať identifikáciu a overenie identity Člena (Zákazníka a/alebo Profesionála) a akéhokoľvek užívateľa Platformy.

Vyhradzujeme si právo, avšak nie sme povinní sledovať a kontrolovať všetok Obsah Užívateľa (vrátane vašej komunikácie s ostatnými Členmi Platformy), za účelom monitoringu súladu jeho obsahu s platným právom a/alebo v prípade, ak sme na takúto činnosť povinní podľa platného práva a/alebo na základe upozornenia a/alebo z vlastného uváženia. Rovnako tak máme právo, avšak nie povinnosť, takýto Obsah Užívateľa meniť, odstraňovať ho, blokovať prístup k nemu, sprístupniť ho orgánom na to oprávneným, a to i v čiastočnom rozsahu, bez uvedenia dôvodu a bez oznámenia, s čím súhlasíte a beriete to na vedomie. Týka sa to rovnako vašej komunikácie s ostatnými užívateľmi Platformy.

Napriek vyššie uvedenému oprávneniu, keďže nie je možné a rozumné od nás požadovať výkon pravidelnej a neustálej kontroly Obsahu Užívateľa, nie sme zodpovední za Obsah Užívateľa a jeho súlad s platným právom a týmito Podmienkami.

Odškodnenie

Súhlasíte s tým, zaväzujete sa a sľubujete P2P odškodniť v celom rozsahu bez obmedzenia za všetku ujmu a škodu, ktorá by P2P mohla vzniknúť v súvislosti s vaším používaním Platformy, najmä, avšak nie výlučne v súvislosti s (i) vaším porušením týchto Podmienok, dobrých mravov a platného práva v súvislosti s používaním Platformy a/alebo (ii) vaším Obsahom Užívateľa alebo Spoločným Obsahom umiestneným na Platforme a/alebo (iii) vašou komunikáciou a plnením záväzkov voči Členovi alebo inému užívateľovi Platformy a/alebo (iv) vašou žiadosťou o Pro Služby alebo ponukou či realizáciou Pro Služieb, a pod.

Reklama

Súhlasíte s tým, že na Platforme vám môže byť zobrazovaná reklama tretích strán a odkazy na iné internetové stránky a zdroje tretích strán. Takéto odkazy a obsah na nich prístupný nie je nami kontrolovaný a nie sme zaň zodpovední. Vstup na ne robíte na vlastné riziko a ste si vedomí toho, že tieto Podmienky na takýchto stránkach neplatia.

Všeobecné ustanovenia

Vyššia moc: Kto poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu, je povinný nahradiť škodu tým spôsobenú druhej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené.

Úplná zmluva: Tieto Podmienky spolu s Pravidlami ochrany osobných údajov a ďalšími právnymi oznámeniami alebo dodatočnými zmluvnými podmienkami alebo pravidlami uverejnenými P2P na Platforme predstavujú celú dohodu medzi vami a P2P týkajúcou sa Platformy alebo Pro Služieb získaných prostredníctvom Platformy.

Oddeliteľnosť: Ak bude z akéhokoľvek dôvodu ktorékoľvek z ustanovení týchto Podmienok vyhlásené za neplatné alebo nevykonateľné, takáto neplatnosť alebo nevykonateľnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto Podmienok a P2P je oprávnená jednostranne nahradiť takéto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie takým, ktorého úprava zodpovedá pôvodnému zmyslu takéhoto ustanovenia, pričom ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú v platnosti a vykonateľné.

Zákaz postúpenia: Ak v Podmienkach nie je uvedené inak, užívateľ nesmie postúpiť, delegovať, alebo inak previesť akékoľvek práva a povinnosti či pohľadávky súvisiace s užívaním Platformy bez predchádzajúceho písomného súhlasu P2P.

Zákaz započítania: Ak v Podmienkach nie je uvedené inak, nie je dovolené jednostranné započítanie akýchkoľvek pohľadávok súvisiacich s Platformou medzi užívateľom a P2P (bez ohľadu na to, či ide o pohľadávky splatné alebo nesplatné, podmienené alebo nepodmienené, súčasné alebo budúce, peňažné alebo nepeňažné).

Názvy častí: Jednotlivé názvy častí týchto Podmienok sú určené len kvôli ich prehľadnosti a nemajú žiadny právny účinok.

Gramatické tvary: Všetky pojmy ako "vy" alebo "vaše" a podobne, sú v Podmienkach použité v potrebnom gramatickom tvare, teda ak je niekde uvedené, že nejaká povinnosť je „vaša“, tak túto povinnosť máte „vy“. Tieto pojmy a odkazy na ne znamenajú osobu, ktorá pristupuje, používa a / alebo sa na Platforme zúčastňuje akýmkoľvek spôsobom a každého z jeho právnych nástupcov.

Kontaktné údaje P2P: E-mailová adresa: [email protected]

Jazyk: Tieto Podmienky môžu byť vyhotovené vo viacerých jazykových verziách, pričom rozhodujúcou verziou je slovenské znenie.

V Bratislave, 18.12.2019.