Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana vášho súkromia a osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, spracúvame a chránime v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V texte nižšie nájdete informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, na aký účel a aké sú Vaše práva.

1. Základné pojmy

Tu sú základné pojmy, ktoré používame v týchto Zásadách ochrany osobných údajov:

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, napr. meno, priezvisko, emailová adresa, IP adresa, užívateľské správanie, atď.

Anonymizované údaje sú informácie, ktoré sa zaznamenajú tak, aby nepredstavovali jednotlivo identifikovateľnú fyzickú osobu ani na ňu neodkazovali.

Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúvame na platforme, najmä zákazník a profesionál.

Prevádzkovateľ je naša spoločnosť People2People, s.r.o., so sídlom Suché mýto 6, Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03, IČO: 51 225 221.

Platforma je ktorýkoľvek z komunikačných kanálov, ktorý ste využili na komunikáciu s nami, najmä internetové stránky www.wilio.com, www.wilio.sk, www.wilio.hu a www.rukie.sk alebo mobilné aplikácie nainštalované v mobilnom telefóne.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú neoddeliteľnou súčasťou Podmienok používania a primerane sa na ne vzťahujú ich ustanovenia. Pojmy, ktoré nie sú vysvetlené v týchto Zásadách, majú význam, ktorý im bol pripísaný v Podmienkach používania.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa považujú za splnenie informačnej povinnosti prevádzkovateľa vo vzťahu k dotknutým osobám v zmysle čl. 13 GDPR.

2. Osobné údaje, účel a právny základ ich spracúvania

Okrem osobných údajov, ktoré nám sami poskytnete, rovnako ako väčšina štandardných internetových stránok aj my získavame viaceré informácie od užívateľov resp. návštevníkov našej platformy, ktoré sa automaticky zaznamenajú pomocou rôznych analytických nástrojov, ako napr. cookies. Viac o cookies a o tom, ako ich môžete nastaviť alebo vypnúť, nájdete v časti "Pravidlá používania cookies".

2.1 Technické údaje

Pri bežnom prehliadaní informácií na našej platforme, teda pokiaľ sa nezaregistrujete alebo nám iným spôsobom neposkytnete osobné údaje, získavame iba technické údaje, ktoré poskytuje váš vyhľadávač nášmu serveru. Tieto údaje zahŕňajú najmä:

 • typ a model používaného zariadenia,
 • IP adresa,
 • typ, verzia a jazyk operačného systému,
 • dátum a čas posledného nalogovania,
 • jedinečný identifikátor zariadenia uuid.

Tieto údaje sú pre nás technicky nutné, aby sme vám mohli informácie na platforme zobrazovať a zaistiť ich stabilitu a bezpečnosť. Právnym základom spracúvania je teda náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.2 Využívanie služieb

Vami poskytnuté údaje

Za účelom využívania našich služieb je potrebné, aby ste sa zaregistrovali. Pri registrácii požadujeme najmä nasledovné údaje:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko),
 • kontaktné údaje (telefónne číslo, emailová adresa),
 • lokalitu, v ktorej požadujete resp. poskytujete služby,
 • predmet podnikania resp. odbornosť, skúsenosti (iba profesionáli),
 • prístupové údaje k účtu (heslo).

Na základe vašej registrácie vám na platforme vytvoríme účet. Účet zákazníka obsahuje najmä nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, kontaktnú adresu, dopyty zadané na platforme, hodnotenia od profesionálov. Účet profesionála obsahuje najmä nasledovné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, kontaktnú adresu, webovú stránku, odbornosť (vybrané kategórie), skúsenosti, hodnotenia od užívateľov, popis profesionála.

Účet zákazníka aj účet profesionála zverejnený na platforme obsahuje iba anonymizované údaje. K zobrazeniu kompletného (neanonymného) účtu zákazníka alebo profesionálova a tým k poskytnutiu kontaktných údajov zákazníka profesionálovi alebo naopak dôjde iba v prípade sprostredkovania kontaktu medzi zákazníkom a profesionálom na základe konkrétneho dopytu.

V rámci poskytovania služieb na platforme môžeme od vás získať ďalšie informácie, ktoré môžu mať povahu osobných údajov, napríklad:

 • údaje obsiahnuté vo vašich dopytoch, ponukách a súvisiacich podmienkach poskytovania služieb (texty, fotografie, dokumenty atď.),
 • platobné údaje (iba profesionáli).

Všetky vyššie uvedené údaje spracúvame primárne za účelom poskytovania samotnej služby v podobe virtuálneho trhoviska na platforme, t.j. sprostredkovanie kontaktu medzi zákazníkom a profesionálom, čo zahŕňa najmä:

 • založenie, vedenie a správu účtu na platforme,
 • zadávanie dopytov zo strany zákazníkov,
 • odpovedanie na dopyty zákazníkov zo strany profesionálov,
 • algoritmus zhody – výber vhodných profesionálov pre dopyt zákazníka (tzv. matching dopytu a ponuky),
 • sprostredkovanie kontaktu na zákazníka vybraným profesionálom po uhradení príslušnej odplaty,
 • komunikáciu medzi zákazníkom a profesionálom (chat),
 • získavanie a analýzu hodnotení zákazníkov a profesionálov.

Právnym základom spracúvania týchto osobných údajov je plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR). Poskytnutie vyššie uvedených údajov je nevyhnutné na plné poskytovanie služieb na platforme (zmluvná povinnosť). Aj bez registrácie, t.j. poskytnutia uvedených údajov, si však môžete informácie na platforme prehliadať, nemôžete ale využívať služby, ktoré ponúkame, najmä nemôžete zadať dopyt, odpovedať na dopyt ani komunikovať s ostatnými užívateľmi na platforme.

Údaje z iných databáz

Za účelom overenia existencie a finančnej situácie profesionálov (registrovaných údajov, predmetu podnikania, zadlženosti a pod.) získavame údaje o profesionáloch aj z verejne dostupných registrov, zoznamov a evidencií (napr. obchodný register, živnostenský register a pod.) a z databáz tretích osôb. Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem sprostredkovať zákazníkovi kontakt na skutočného a finančne stabilného profesionála.

Chat užívateľov na platforme

Obsah komunikácie medzi zákazníkom a profesionálom vo forme chatu na platforme považujeme za dôverný (listové tajomstvo) a tento obsah nekontrolujeme, pokiaľ to nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie protiprávneho konania, plnenie zákonnej povinnosti alebo pokiaľ o to výslovne nepožiada zákazník alebo profesionál, ktorého sa daná komunikácia týka.

Výber profesionálov

Za účelom výberu vhodných profesionálov pre dopyt zákazníka (tzv. matching dopytu a ponuky) prijímame rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov profesionálov, vrátane profilovania. Pri takomto rozhodovaní prijímame rozhodnutie najmä na základe preferencií zákazníka a profesionála pričom zohľadňujeme ich polohu, hodnotenie, preferencie kategórií, preferencie vlastností, počet vykonaných projektov a množstvo ďalších faktorov, ktoré sa v čase menia. Dôsledkom takéhoto rozhodovania je buď sprostredkovanie kontaktu na zákazníka s následnou možnosťou uzavretia zmluvy so zákazníkom alebo vyradenie profesionála zo zoznamu kandidátov pre dopyt zákazníka. Automatizované rozhodnutie vykonávame na základe čl. 22 ods. 2 písm. a) GDPR, t.j. z dôvodu, že je nevyhnutné na uzavretie a plnenie zmluvy.

2.3 Vylepšovanie platformy a služieb

Máme oprávnený záujem (právny základ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) na vylepšovaní platformy, najmä zlepšovaní jej dizajnu a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na zlepšovaní služieb sprostredkovaných cez platformu. Vaše osobné údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie, analýzu a vyhodnocovanie vášho používania platformy, jednotlivých stránok, podstránok a ich funkcionality,
 • informovanie o zmenách na platforme a o aktualizácii podmienok ich používania, a to formou zasielania oznámení do vášho účtu alebo na vašu emailovú adresu,
 • analýzu hodnotení zákazníkov aj profesionálov a priebežné monitorovanie kvality služieb sprostredkovaných cez platformu, riešenie problémov s kvalitou služieb a prijímanie opatrení na nápravu,
 • monitorovanie a analýzu komentov a spätnej väzby od užívateľov platformy,
 • náhodné prieskumy a hodnotenie platformy, ktoré sa zobrazí vybraným užívateľom.

2.4 Ochrana práv

Vaše osobné údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • kontrolu dodržiavania podmienok používania platformy a odhaľovanie ich porušení,
 • preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov, vrátane použitia v prípadnom súdnom konaní (napr. v prípade neplnenia zmluvných povinností),
 • zistenie, zabránenie alebo riešenie podvodu a iného protiprávneho konania na platforme, vrátane použitia na účely vyšetrovania a stíhania príslušnými orgánmi.

Za účelom ochrany platformy a jej užívateľov pred podvodnými dopytmi alebo ponukami, prípadne iným nekalým konaním na platforme, môžeme viesť a aktualizovať, ako aj zverejniť na platforme zoznam (blacklist) osôb, ktorí závažne a/alebo opakovane porušili podmienky používania platformy alebo sa dopustili podvodného konania na platforme alebo existuje dôvodné podozrenie z takéhoto konania.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem na ochrane platformy a jej užívateľov, ako aj ochrana a uplatňovanie našich práv (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

2.5 Marketing

Reklama na platforme

Súčasťou našej platformy sú aj reklamné ponuky od tretích osôb. Keďže máme oprávnený záujem zobrazovať vám také reklamy, ktoré sú pre vás relevantné, zaujímavé a osobné, vaše údaje využívame aj na nasledovné účely:

 • monitorovanie, analýzu a vyhodnocovanie vašej aktivity počas používania platformy (profilovanie),
 • segmentáciu užívateľov platformy,
 • zobrazovanie konkrétnych kategórií dopytov na základe vašej aktivity,
 • zobrazovanie cielenej reklamy, ponúk a inej marketingovej komunikácie na platforme na základe vašej aktivity,
 • meranie a vyhodnocovanie efektivity reklamy.

Na monitorovanie, analýzu a vyhodnocovanie vašej aktivity na platforme používame rôzne analytické, predikčné a segmentačné nástroje, od tretích strán aj vyvinuté interne. Tieto nástroje nám umožňujú sledovať vašu interakciu s platformou a na základe toho podniknúť kroky, vďaka ktorým bude naša platforma a poskytované služby pre vás ešte efektívnejšie. Právny základom takéhoto spracúvania osobných údajov je náš oprávnený záujem poskytovať zákazníkom individualizované ponuky produktov a služieb a tým aj celkovo zlepšovať naše služby (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

Newsletter

Reklamné ponuky a komerčné oznámenia (newsletter) zasielame iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na jeho odber. Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas (právny základ je súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Pri prihlasovaní na odber newslettra je potrebné zadať vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra súhlasíte so spracúvaním emailovej adresy na marketingové účely, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie komerčných informácií a pod. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s odberom newslettra môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu [email protected] alebo kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra.

2.6 Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme v obmedzenom rozsahu spracúvať aj za účelom plnenia fakturačných, administratívnych a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je teda plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zákonnou povinnosťou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť plnenia zmluvy s užívateľom a ukončenie poskytovania služieb na platforme.

2.7 Kontaktný formulár, zákaznícka linka, online chat

V prípade, ak nás budete kontaktovať cez náš kontaktný formulár alebo online chat na našej platforme alebo na našej zákazníckej linke, prípadne prostredníctvom sociálnych médií, poskytnuté osobné údaje využijeme na účely prijatia a vybavenia Vašej otázky, požiadavky alebo inej dopytovanej záležitosti. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je náš oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Takto poskytnuté osobné údaje neposkytujeme iným osobám a spracúvame ich iba po dobu nevyhnutne potrebnú na vybavenie vašej otázky resp. záležitosti.

3. Poskytovanie osobných údajov

3.1 Sprostredkovatelia

Vaše osobné údaje spracúvame na účely uvedené vyššie aj prostredníctvom tretích osôb (tzv. sprostredkovateľov), ktorí pre nás zabezpečujú plnenie niektorých zmluvných a/alebo zákonných povinností a tiež zabezpečovanie niektorých služieb na platforme, konkrétne:

 • spracovanie platieb na platforme,
 • služby marketingovej komunikácie, napr. zasielanie emailových a textových správ (sms),
 • technologické a analytické služby, napr. monitorovanie a analýza aktivity užívateľov na platforme, zobrazovanie cielenej reklamy na platforme,
 • IT podpora a development, napr. vývojoví pracovníci, systémový administrátor, testovací pracovníci,
 • externé call centrum a služba superuser,
 • cloudové služby,
 • právne, poradenské a účtovnícke služby,
 • outsourcované služby administratívnej operatívy.

Tieto osoby budú mať prístup k osobným údajom nevyhnutným na vykonávanie týchto činností, nemôžu ich však použiť na žiadne iné účely a sú povinné tieto osobné údaje spracúvať v súlade s platnými právnymi predpismi.

3.2 Iní príjemcovia

Zmluvní partneri

Vaše údaje zdieľame s vašim súhlasom aj s našimi zmluvnými partnermi, ktorých ste zákazníkom, a to:

 • innogy Slovensko s.r.o., so sídlom Hviezdoslavovo námestie 13, 811 02 Bratislava,
 • Východoslovenská energetika a.s., so sídlom Mlynská 31, 042 91 Košice,
 • Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava 1,
 • iní zmluvní partneri uvedení na platforme.

Účelom spracúvania osobných údajov týmito zmluvnými partnermi je zasielanie obchodných oznámení a marketingových ponúk o ich produktoch a službách. Právnym základom takéhoto poskytovania osobných údajov je váš súhlas, ktorý môžete udeliť priamo pri registrácii na platforme zadaním zákazníckeho čísla, ktoré máte u daného zmluvného partnera. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Ak si želáte ukončenie tohto spracúvania, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý vám náš zmluvný partner zasiela.

Partneri pre financovanie

Pokiaľ zákazník prejaví záujem o možnosť financovania projektu prostredníctvom úveru, jeho kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailová adresa poskytneme našim zmluvným partnerom pre financovanie, finančným sprostredkovateľom. K takémuto poskytnutiu údajov dochádza na základe vášho súhlasu, ak ho udelíte označením záujmu o financovanie projektu priamo na platforme. Ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel sprostredkovania alebo poskytovania finančných služieb budú vykonávať títo zmluvní partneri pre financovanie ako samostatní prevádzkovatelia a spracúvanie sa bude riadiť ich vlastnými pravidlami ochrany a spracúvania osobných údajov.

Servis špecifických značiek

Za účelom sprostredkovania vykonania záručnej alebo pozáručnej opravy produktov špecifických značiek (napr. Whirlpool, Samsung) poskytujeme kontaktné údaje zákazníka ako aj údaje o vade produktu a o spôsobe vykonania opravy aj výrobcom týchto produktov, resp. ich zástupcom pre územie SR. Právnym základom je oprávnený záujem tretej osoby (daného výrobcu) získavať informácie o spôsobe vybavenia reklamácie (v prípade záručných opráv) a o vadách produktov, a to za účelom celkového zlepšovania kvality jeho produktov.

Orgány verejnej moci

Vaše osobné údaje poskytujeme štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci, prípadne verejným inštitúciám, a to najmä:

 • na plnenie našej zákonnej povinnosti v rozsahu podľa príslušných právnych predpisov,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, a
 • na prevenciu, odhaľovanie, vyšetrovanie a stíhanie protiprávneho konania.

3.3 Prenos do tretích krajín

Niektorí dodávatelia, s ktorými spolupracujeme pri poskytovaní služieb na platforme, spracúvajú osobné údaje aj v tretích krajinách (mimo Európskej únie), najmä v USA. Tieto krajiny nemusia mať rovnaké zákony na ochranu osobných údajov ako sú platné u nás resp. v Európskej únii. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby akýkoľvek prenos vašich osobných údajov podliehal primeraným bezpečnostným opatreniam. V prípade prenosu osobných údajov do USA využívame dodávateľov služieb, ktorí sú certifikovaní v programe EU-US Privacy Shield, prípadne používame štandardné zmluvné doložky, ktoré zabezpečia úroveň ochrany osobných údajov ekvivalentnú s právnymi predpismi Európskej únie. Viac informácií nájdete tu:

4. Uchovávanie údajov

Vaše osobné údaje uchovávame po rôzne dlhú dobu v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania.

Využívanie platformy a našich služieb

Osobné údaje, ktoré ste nám poskytli pri registrácii, uchovávame po dobu trvania vášho účtu na platforme. Spracúvanie týchto osobných údajov môžete kedykoľvek ukončiť zaslaním žiadosti o zrušenie vášho účtu na platforme; to bude mať za následok výmaz resp. anonymizáciu vašich osobných údajov a skončenie nášho zmluvného vzťahu.

Beriete na vedomie, že na účely prípadného uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (reklamácie) si uchovávame zálohovanú kópiu vašich osobných údajov v našom systéme ešte po dobu dvoch (2) rokov od zrušenia vášho účtu (po dobu plynutia prípadnej záručnej doby); v prípade stavieb je táto doba uchovávania päť (5) rokov.

Upozorňujeme vás, že za účelom zabránenia prístupu nežiaducich osôb k službám poskytovaným na platforme uchovávame údaje o tzv. nežiaducich osobách, t.j. o osobách, ktoré v minulosti závažne porušili podmienky poskytovania služieb na platforme, a to po neobmedzenú dobu.

Právnym základom uchovávania osobných údajov na vyššie uvedené účely je náš oprávnený záujem chrániť platformu, ako aj jej užívateľov (zákazníkov aj profesionálov).

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. účtovné doklady 10 rokov podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve).

Súhlas, podmienky odvolania súhlasu

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je založené na vašom súhlase, uchovávame po dobu platnosti udeleného súhlasu. Ak si želáte ukončenie tohto spracúvania, môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním emailu na adresu [email protected]. Súhlas udelený na marketingové účely môžete odvolať aj kliknutím na príslušný odkaz v každom emailovom newsletteri. V prípade odvolania súhlasu okamžite ukončíme spracúvanie príslušných osobných údajov a vymažeme ich, ak nebude existovať iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie. Odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Oprávnený záujem

Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov, spracúvame a uchovávame po dobu trvania daného oprávneného záujmu alebo do podania námietky v zmysle bodu 5.6 nižšie.

5. Práva dotknutej osoby

V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame, máte nižšie uvedené práva. Tieto práva môžete uplatniť zaslaním žiadosti na emailovú adresu [email protected].

5.1 Právo na prístup k údajom

Máte právo kedykoľvek požadovať potvrdenie o tom, či vaše osobné údaje spracúvame, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom (kópiu osobných údajov) a informácie o podmienkach ich spracúvania. Tieto informácie poskytneme spravidla do jedného mesiaca odo dňa prijatia takejto žiadosti.

5.2 Právo na opravu a doplnenie údajov

V prípade nesprávnych alebo neúplných údajov máte právo požiadať o ich opravu alebo doplnenie. Aktualizáciu vašich údajov, ktoré ste zadali pri registrácii, môžete vykonať aj sami priamo vo Vašom účte v časti "Zmena profilu". Ak máte problém s aktualizáciou údajov, kontaktujte nás.

Upozorňujeme vás, že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť správne, presné a aktuálne a ste povinný nás upozorniť na každú ich zmenu. Akákoľvek škoda spôsobená nám alebo akejkoľvek tretej strane z dôvodu poskytnutia nesprávnych, nepresných či nekompletných informácií bude vašou výhradnou zodpovednosťou. Nezabudnite prosím, že vo všeobecnosti nám môžete poskytnúť iba svoje vlastné osobné údaje, nie údaje tretích osôb, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

5.3 Právo na vymazanie údajov, právo na „zabudnutie“

Okrem prípadu odvolania súhlasu podľa bodu 4 vyššie, vymazanie vašich údajov môžete dosiahnuť aj v prípade, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na vyššie uvedené účely,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne, alebo
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sme splnili zákonnú povinnosť,

pokiaľ (okrem iného) spracúvanie nie je potrebné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V prípade vašej žiadosti o vymazanie údajov, ktoré sme zverejnili na platforme, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikneme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby sme informovali iných prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie vašich osobných údajov, že žiadate o výmaz všetkých odkazov na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania

Ďalej, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak

 • napadnete správnosť osobných údajov, a to počas overovania ich správnosti,
 • osobné údaje boli spracúvané nezákonne (namiesto požadovania ich vymazania), alebo
 • už nepotrebujeme osobné údaje na vyššie uvedené účely, ale vy ich potrebujete na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu, a to počas overovania, či je daný oprávnený dôvod na ich ďalšie spracúvanie.

5.5 Právo na prenosnosť údajov

Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli pre účely plnenia zmluvy alebo na základe súhlasu a ktoré spracúvame automatizovanými prostriedkami, môžete získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo ich môžete nechať preniesť priamo inému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

5.6 Právo namietať

Môžete namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe oprávneného záujmu. V prípade takejto námietky prestaneme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudú dané nevyhnutné oprávnené dôvody na ich ďalšie spracúvanie alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Tiež môžete namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. V prípade takejto námietky prestaneme príslušné osobné údaje na také účely spracúvať.

5.7 Právo na vysvetlenie a napadnutie automatizovaného rozhodnutia

Ak ste profesionál – fyzická osoba a vašu ponuku pre dopyt zákazníka sme odmietli, máte právo dostať vysvetlenie tohto odmietnutia, pokiaľ išlo o rozhodnutie, ktoré bolo prijaté výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvňujú. Máte právo vyjadriť svoje stanovisko k danému rozhodnutiu a následne (podľa potreby) právo napadnúť automatizované individuálne rozhodnutie a prípadne žiadať o ľudský zásah z našej strany.

5.8 Právo podať sťažnosť

Ak sa domnievate, že sme porušili právne predpisy na ochranu osobných údajov, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12, 820 07 Bratislava

www.dataprotection.gov.sk

6. Bezpečnosť osobných údajov

Na ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom alebo manipuláciou sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR. Tieto opatrenia zahŕňajú potrebné softvérové a hardvérové zabezpečenie, najmä ochranu hesiel, firewally, antivírusy, testovanie a odhaľovanie možností narušenia nášho systému, kontrola prístupu pre našich zamestnancov a pod. Tieto bezpečnostné opatrenia sú pravidelne prispôsobované a priebežne optimalizované tak, aby udržali krok s najnovším technologickým vývojom.

Upozorňujeme však, že naša platforma môže obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami. Nie sme zodpovední za informácie na týchto stránkach, ani za služby alebo výrobky, ktoré ponúkajú. Používanie týchto webových stránok, vrátane poskytovania osobných údajov, je na vaše vlastné riziko. Odporúčame vám preto, aby ste si skontrolovali pravidlá ochrany osobných údajov (a prípadne aj ďalšie podmienky) týchto webových stránok ešte pred ich prvým použitím.

7. Platnosť a aktualizácie

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 25.5.2018.

Naše procesy spracúvania a ochrany osobných údajov pravidelne kontrolujeme a revidujeme a preto môžeme z času na čas tieto Zásady ochrany osobných údajov aktualizovať. Ak takáto aktualizácia bude zahŕňať podstatné zmeny, budeme vás o tom informovať. Aktuálne platná verzia Zásad ochrany osobných údajov bude vždy zverejnená na našej internetovej stránke www.wilio.sk a tiež v našej mobilnej aplikácii.

8. Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na emailovej adrese [email protected].