Používaním našich služieb a tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.Ďalšie informácie.

Späť

List vlastníctva – na čo slúži, ako získať výpis a čo si na ňom všímať

List vlastníctva – na čo slúži, ako získať výpis a čo si na ňom všímať

List vlastníctva je základným dokladom preukazujúcim vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Ide o verejnú listinu, to znamená, že nahliadnuť do neho online, prípadne si za kolkový poplatok vyžiadať jeho výpis alebo kópiu, môže každý občan Slovenskej republiky. List vlastníctva nám dokáže podať rôzne informácie o nehnuteľnosti, dôležitý sa preto stáva najmä pri procese predaja alebo kúpy nehnuteľnosti.

 

Kedy môžete potrebovať list vlastníctva

 

 

List vlastníctva môžete potrebovať v nasledujúcich prípadoch:

 

 

založenie svojej nehnuteľnosti za hypotekárny úver v banke,

 

 

prihlásenie prechodného pobytu,

 

 

ocenenie nehnuteľnosti,

 

 

doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľnosti, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy,

 

 

vždy, keď je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti.

 

 

Čo sa dozviete z listu vlastníctva

 

 

List vlastníctva obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva, výmera v m2, druh stavby, pozemku, súpisné číslo, parcelné číslo pozemku, vlastníci, podiel, typ nadobudnutia, záložné právo a skladá sa z troch častí:

 

 

1. časť „A – majetková podstata“ – táto časť vypisuje a špecifikuje informácie (údaje o stavbe, pozemku, výmera pozemku v m2, súpisné číslo stavby) o všetkých nehnuteľnostiach, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnosti (ktorých sa list vlastníctva týka)

 

2. časť „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“ – v tejto časti sú obsiahnuté osobné a identifikačné údaje (mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné čísla alebo identifikačné čísla organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia) vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľnosti.

 

3. časť „C – ťarchy“ – posledná časť listu vlastníctva obsahuje informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie využitia nehnuteľnosti (vecné bremená, záložné práva, predkupné práva).

 

Na konci listu vlastníctva sa nachádzajú informácie o tzv. plombe (má preventívny účinok a ak je zapísaná v liste vlastníctva, signalizuje, že zapísané právo podlieha určitej zmene) alebo poznámky (dočasné vyznačenie skutočností týkajúcich sa nehnuteľnosti alebo osoby). Aj týmto informáciám je potrebné venovať pozornosť, nakoľko informujú o skutočnosti, že nehnuteľnosť je dotknutá nejakou zmenou (napr. uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, začatie exekučného alebo vyvlastňovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra).

 

 

Nahliadnuť do listu vlastníctva možno aj online

 

 

V prípade, ak potrebujete len nahliadnuť do listu vlastníctva, prípadne jeho výpis potrebujete len na informačné účely, získať potrebné informácie môžete aj online prostredníctvom kataster portálu. Všetky informácie získate kedykoľvek, bezplatne a z pohodlia domova, pričom ich viete vyhľadať podľa čísla listu vlastníctva, podľa mena vlastníka, čísla parcely i súpisného čísla nehnuteľnosti.

 

 

Údaje na kataster portáli sú aktualizované denne, preto sa nemusíte báť ich neaktuálnosti. S využitím portálu mapka.gku.sk si viete pozrieť aj mapové podklady z katastra nehnuteľností.

 

 

Kde získať výpis z listu vlastníctva

 

 

Originál listu vlastníctva je uložený na príslušnom katastrálnom výbore (podľa okresu). Na požiadanie je možné vyhotoviť potvrdený výpis z listu vlastníctva alebo kópiu listu vlastníctva hocikomu, originál nie je možné vydať nikomu. Kópia listu vlastníctva obsahuje aj predchádzajúce zmeny v liste vlastníctva, overený výpis len aktuálny stav.

 

 

Výpis z listu vlastníctva doplnený o osobné údaje (napr. rodné číslo) možno vydať len na základe žiadosti osoby, ktorá je v ňom uvedená ako vlastník.

 

 

Získať výpis z listu vlastníctva použiteľný na právne úkony je možné dvoma spôsobmi:

 

 

1. Vydanie výpisu z listu vlastníctva na katastrálnom odbore Okresného úradu – výpis listu vlastníctva získate na počkanie, žiadať o vydanie výpisu z katastra nehnuteľnosti však môžete len na Okresnom úrade, pod ktorý daná nehnuteľnosť spadá na základe lokality, v ktorej sa nachádza, vydanie výpisu listu vlastníctva je spoplatnené sumou 8€, poplatok sa uhrádza prostredníctvom kolkov.

 

2. Vydanie výpisu z listu vlastníctva na pošte – vybaviť výpis z listu vlastníctva na pošte je možné bez geografickej príslušnosti nehnuteľnosti, štandardne však trvá jeho vydanie dlhšie maximálne 24 hodín, poplatok za vydanie výpisu na pošte je rovnaký ako na Okresnom úrade – 8€.

 

Vydaný výpis listu vlastníctva (kópia listu vlastníctva) je opatrený odtlačkom úradnej pečiatky so znakom Slovenskej republiky, pri použití na právne účely by nemal byť starší ako 3 mesiace.

 

 

List vlastníctva je základný dokument, na základe ktorého môžete získať základné informácie o vlastníckych vzťahoch k nehnuteľnosti. Pri kúpe nehnuteľnosti, by malo ísť o základný dokument, o ktorý sa budete zaujímať. Len tak sa bezpečne vyhnite prípadným nepríjemných prekvapeniam. Pre takéto účely postačuje aj len online nahliadnutie do listu vlastníctva.

 

 

List vlastníctva môžete potrebovať aj pri viacerých právnych úkonoch súvisiacich s nehnuteľnosťou. V takomto prípade je potrebné disponovať výpisom z listu vlastníctva (kópiou listu vlastníctva), ktorú je možné použiť na právne účely. Tento dokument vybavíte na príslušnom Okresnom úrade alebo pošte.

 

 

Po kúpe nehnuteľnosti býva potrebné zabezpečiť sťahovanie a ďalšie menšie aj väčšie odborné práce. Možno bude nevyhnutná celková rekonštrukcia, alebo postačí vyupratovať, vymaľovať a zmontovať kuchynskú linku. Pomocou webovej a mobilnej aplikácie Wilio dokážete rýchlo a jednoducho nájsť kvalitných inštalatérov, elektrikárov, murárov, kúrenárov, maliarov a ďalších odborníkov vo vašom okolí. Vybrať si môžete z vyše 23 000 overených poskytovateľov služieb po celom Slovensku. Vyskúšajte si to na www.wilio.sk.

 

Najrýchlejšia cesta k riešeniu vášho projektu

Zadajte dopyt zadarmo a dostanete ponuky od šikovných odborníkov z vášho okolia

Zadajte dopyt zadarmo

Autor: Lukáš